Translations:L'éolienne/116/en

* نکته: هر یک از این قطب ها بر روی یک ردیف نشان داده شده است.