Translations:L'éolienne/96/en

* نکته: شما می توانید کمک از نمودار 2 در بالا برای رسم شکل از تیغه دریافت کنید.